Regulamin konsultacji

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Empiria Studio dalej zwanego Darmowa Konsultacją” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej Empiria Studio (www.empiria-studio.com), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

 1. Definicje - Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.empiria-studio.com zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 2. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”
  1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
  2. Empiria Studio zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
  3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Empiria Studio, w zakresie tematycznym w nim określonym.
  4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Empiria Studio (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
 3. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości,
  2. wypełnienie i wysłanie Formularza kontaktowego oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  3. wypełnienie i wysłanie Formularza kontaktowego potwierdza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Odbierz 15 min. konsultację telefoniczną” lub „Odbieram prezent” lub „Umawiam konsultację”.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
  8. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut. Oraz jedna 45 minutowa konsultacja online w wypadku wyboru tej opcji na stronie www.empiria-studio.com.
  9. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Empiria Studio zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.
 4. Odpowiedzialność Empiria Studio
  1. Empiria Studio nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
  2. Empiria Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Empiria Studio lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Empiria Studio.
  3. Empiria Studio zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.empiria-studio.com, w zakładce Regulamin Formularza Kontaktowego.
  4. Empiria Studio zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
  5. Empiria Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo mniejsze niż 5 osób zatrudnionych w formie Umowy o pracę lub umowy o współpracy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Empiria Studio
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest Paweł Łaskawiec - Empiria Studio z siedzibą pod adresem: Niedźwiedzia 4/3b, 54-232 Wrocław, NIP: 9730958111, REGON: 363158346, reprezentowaną przez Paweł Łaskawiec – właściciel.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym.
  3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail, numer telefonu.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy.
  5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Empiria Studio – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: biuro@empiria-studio.com.
  7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
   1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.